VIZE, POSLÁNÍ A POLITIKA SPOLEČNOSTI

Vize

 • Naše společnost chce svojí podnikatelskou činností dosáhnout trvalou stabilitu, prosperitu a důvěru u našich obchodních partnerů, ale také i u svých pracovníků.
 • Chceme být moderní, ekonomicky zdravou společností.

Poslání

 • Posláním společnosti je uskutečňovat a podporovat všechny aktivity v oblasti výroby zejména zaměření na nejmodernější technologie v oblasti laserového svařování a řezání nerezových materiálů, prodeje výrobků a poskytování služeb v automobilovém, energetickém a strojírenském průmyslu.
 • Chceme vytvořit silnou podnikovou kulturu založenou na jednotě společnosti a společném úsilí všech zaměstnanců, k dosažení kvalitních služeb zákazníkovi.
 • Chceme být stálým a spolehlivým partnerem ekonomicky silných a stabilních společností.

Politika

 • Naše podnikatelské aktivity provádět v souladu s požadavky příslušných platných právních norem a předpisů.
 • Striktně dodržovat etický kodex společnosti.
 • Neustále zlepšovat kvalitu našich výrobků a služeb k maximální spokojenosti zákazníků.
 • Hlavním cílem kvality naší společnosti je dosáhnout nulových vad.
 • Klíčové otázky z oblasti kvality a vlastního rozvoje společnosti řešit prostřednictvím předem stanovených cílů.
 • Podporovat neustálý rozvoj zaměstnanců na všech úrovních a tím zvyšovat profesionalitu a kvalitu námi poskytovaných služeb a výrobků.
 • Trvale zlepšovat pracovní podmínky a prostředí našich zaměstnanců.
 • Minimalizovat negativní dopady na životní prostředí.
 • Usilovat o inovaci produktů a procesů za podpory Technické univerzity Ostrava.


ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI

LAMBRO - 92 a.s. (dále jen společnost) přijímá tento etický kodex jako soubor základních hodnot a přístupů k podnikání, kterým se řídí při výkonu své podnikatelské činnosti. Etický kodex společnosti není obecně závazným právním předpisem, ale souborem pravidel doplňujících zákonné a jiné právní předpisy. Dodržování etického kodexu ze strany společnosti je jejím morálním závazkem upravujícím chování a jednání všech zaměstnanců vůči společnosti, spolupracovníkům, zákazníkům a ostatním obchodním partnerům, orgánům státní správy a veřejnosti.

OCHRANA DOBRÉHO JMÉNA SPOLEČNOSTI

Zaměstnanci jsou povinni vždy, a to i ve svých mimopracovních aktivitách, jednat a vystupovat s vědomím, že reprezentují společnost a že jejich nevhodné jednání, vystupování nebo vyjádření mohou poškodit nebo znevážit dobré jméno zaměstnavatele.

MANAGEMENT

Vedení společnosti je vzorem morálních a etických kvalit pro ostatní zaměstnance a je zodpovědné za sledování dodržování Etického kodexu u svých podřízených.

VZTAHY K ZAMĚSTNANCŮM

 • Společnost zakládá vztahy k zaměstnancům na úctě k důstojnosti každého člověka.
 • Společnost vytváří pro práci svých zaměstnanců příznivé a bezpečné pracovní podmínky a umožňuje zvyšování jejich odborné úrovně.
 • Společnost zaměstnává zaměstnance na základě jejich způsobilosti pro danou práci bez jakékoliv politické, rasové, náboženské či národnostní diskriminace, bez ohledu na pohlaví, věk nebo stav.
 • Dětská, nucená nebo otrocká práce je ve společnosti zakázána. Totéž platí pro všechny dodavatele společnosti a jejich subdodavatele.
 • Společnost nepřipouští diskriminaci, sexuální, fyzické či psychické obtěžování zaměstnanců.
 • Společnost zajišťuje spravedlivé odměňování svých zaměstnanců za vykonanou práci včetně řádné výplaty mezd.
 • Společnost vyžaduje, aby zaměstnanci dbali zásad bezpečné práce, dodržování a využívání stanovené pracovní doby.
 • Společnost dbá na ochranu osobních údajů svých zaměstnanců.
 • Společnost vyžaduje, aby zaměstnanci ve vztahu k majetku společnosti řádně hospodařili se svěřenými prostředky i v zájmu ochrany majetku zaměstnavatele.
 • Informace, které zaměstnanci o společnosti získají při výkonu své práce, nesmějí používat pro osobní zisk.
 • Společnost nepřipouští neúměrné hoštění či dary externím poskytovatelům a zákazníkům, stejně jako přijímání neúměrných darů a hoštění od zákazníků či externích poskytovatelů.

VZTAHY SE ZÁKAZNÍKY

 • Základem úspěšného a trvalého obchodního vztahu je čestnost a rovnost při jednání s každým klientem.
 • Společnost dbá na to, aby její výrobky a služby byly na vysoké kvalitativní úrovni a odpovídaly stanoveným parametrům a požadavkům.
 • Společnost dbá na plnění svých povinností ve stanovených nebo dohodnutých termínech.
 • Společnost považuje korupční praktiky jakéhokoliv druhu za nepřípustné a sama používá při nabídce nebo prodeji svých výrobků nebo služeb pouze legitimní metody.
 • Veškeré informace zákazníků považuje společnost za důvěrné.

VZTAHY S EXTERNÍMI POSKYTOVATELI

 • Výběr dodavatelů realizuje společnost výhradně v souladu s pravidly obchodní soutěže.
 • Jakékoliv korupční praktiky považuje společnost za nepřijatelné.
 • Společnost nikdy nezneužívá své postavení na trhu.
 • Společnost respektuje veškerá smluvní ujednání a platební morálku.
 • Veškeré informace poskytovatelů pokládá společnost za důvěrné.

VZTAHY S KONKURENCÍ

 • Společnost vystupuje vůči své konkurenci v oboru vždy čestně, nepoškozuje pověst konkurence ani jejich představitelů.

VZTAHY K ORGÁNŮM STÁTNÍ SPRÁVY A REGIONU

 • Společnost bere při své podnikatelské činnosti v úvahu také zájmy širšího společenského okolí.
 • Společnost komunikuje s orgány státní správy s využitím pravdivých informací o společnosti.
 • Společnost dbá na řádné vedení účetnictví a včasné placení svých finančních závazků vůči státní správě.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 • Společnost má trvalý zájem na zlepšování kvality životního prostředí.
 • Společnost se aktivně podílí na odstraňování následků své podnikatelské činnosti a úpravou technologických postupů se snaží o minimalizaci dopadů výrobního procesu na životní prostředí.
 • Společnost dodržuje veškeré platné právní předpisy, nařízení a požadavky zákazníků týkající se zákazu nebo omezení určitých látek v produktech a při výrobě, včetně značení pro recyklaci a likvidaci.

DODRŽOVÁNÍ NOREM A JEHO OVĚŘOVÁNÍ

 • Společnost vytváří podmínky pro to, aby všichni zaměstnanci měli možnost vyslovit své mínění o chování společnosti, jejích rozhodnutích nebo o chování zaměstnanců.
 • Vedení společnosti se zabývá všemi podněty a informacemi v souvislosti s porušováním tohoto etického kodexu.
 • Společnost vylučuje jakýkoliv postih či negativní vliv na zaměstnance, který podal podnět v souladu s tímto etickým kodexem.

DORUČOVÁNÍ PODNĚTŮ

 • Všechny podněty lze doručovat všemi běžně dostupnými komunikačními kanály svému nadřízenému nebo přímo na vedení společnosti.

Tento model chování je aplikován na všechny členy vedení a zaměstnance společnosti.

V Dobrkovicích dne 20. 1. 2020

Ing. Pecháč Marian

Statutár společnostiCERTIFIKACE

Kvalita produktů a služeb, které poskytujeme našim zákazníkům, je naší prioritou.

Integrovaný systém managementu kvality je neustále rozvíjen a zlepšován v souladu s požadavky normy IATF 16949:2016, která je procesně orientovaná a založená na:

 • neustálém zlepšování
 • prevenci vad
 • snižování odchylek a plýtvání v dodavatelském řetězci

Cílem je efektivně a účinně plnit požadavky zákazníků

Certifikát prokazující splnění požadavků normy IATF 16949:2016 je platný do:

13. 5. 2027


Certifikát IATF 16949 ke stažení zde

IATF 16949 certificate for download here


Nákup a dodávka svařovaných součástí

Jsme certifikovanou společností dle normy ČSN EN 15085-2 a plníme i požadavky předpisu ČD V95/5 pro svařování železničních kolejových vozidel, jejich celků a komponentů.

Certifikát prokazující splnění požadavků normy ČSN EN 15085-2 a předpisu ČD V95/5  je platný do:

21. 12. 2026

Certifikát ČSN EN 15085-2 ke stažení zde 

ČSN EN 15085-2 certificate for download here 

Prohlášení ČD V95/5 ke stažení zde

ČSN EN 15085-2 declaration for download here